Sunday, July 5, 2015

Hướng dẫn chuyển Blog của bạn từ Blogger sang WordPress

Standard
Bạn có một blog trên Blogger (abc.blogspot.com) và bây giờ, bạn muốn chuyển nó sang WordPress (self-hosted) với tên miền và server riêng như abc.com. Vậy, đâu là cách dễ dàng nhất để chuyển từ Blogger sang WordPress mà không mất đi lượng truy cập từ google search, rank và những người đang theo dõi blog của bạn.WordPress cung cấp một công cụ để bạn dễ dàng nhập toàn bộ bài viết và bình luận từ Blogger vào blog WordPress mới. Tuy nhiên, việc chuyển từ Blogger sang WordPress còn rất nhiều thứ khác chứ không đơn thuần chỉ là chuyển nội dung vào blog mới. Ví dụ:
Một số bài viết trong blog cũ có thể có rank rất cao trên các bộ máy tìm kiếm ở một số từ khóa nhất định. Một khi bạn chuyển các bài này sang WordPress, bạn sẽ mất đi lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm vì đường link sẽ bị thay đổi.
Mọi người truy cập vào blog của bạn từ các máy tìm kiếm, bookmark, và từ các trang web khác. Nếu chuyển sang WordPress, Blogger sẽ không tự chuyển hướng những người này sang blog mới.
Khi chuyển sang WordPress, số người đã đăng kí theo dõi blog cũ có thể sẽ mất hết nếu họ không tự đăng kí lại (mà thông thường thì không)

Công cụ mà WordPress cung cấp chỉ chuyển nội dung từ Blogger về, nhưng nếu bạn quan tâm đến các vấn đề kể trên, hãy làm theo những bước sau đây, rất nhanh chóng nhưng có thể giải quyết được phần nào những vấn đề đó.
Làm sao chuyển blog từ Blogger về WordPress


Trước khi bắt đầu, bạn nên sao lưu toàn bộ blog của mình ở một nơi an toàn.

Đăng ký một tên miền, hosting và cài đặt WordPress.
Mở WordPress Dashboard (bảng điều khiển) lên và vào Tools -> Import, WordPress sẽ liệt kê một số nền tảng mà nó hỗ trợ nhập dữ liệu. Chọn Blogger. Nhấn Authorize, Allow access để cho phép WordPress truy cập vào tài khoản Blogger của bạn. Nó sẽ liệt kê các blog có trên tài khoản của bạn, nhấn Import và chờ một lát, toàn bộ dũ liều sẽ được chuyển về.

Mở Editor của WordPress lên ở Appearance -> Editor và mở file functions.php ra. Hầu hết các theme của WordPress đều có file này, hoặc bạn có thể tự upload lên bằng Cpanel hay FTP. Copy và dán đoạn mã này vào file functions.php (bên trên) và nhấn Update File để lưu.

<?php

function labnol_blogger_query_vars_filter( $vars ) {
  $vars[] = "blogger";
  return $vars;
}

add_filter('query_vars', 'labnol_blogger_query_vars_filter');

function labnol_blogger_template_redirect() {
  global $wp_query;
  $blogger = $wp_query->query_vars['blogger'];
  if ( isset ( $blogger ) ) {
    wp_redirect( labnol_get_wordpress_url ( $blogger ) , 301 );
    exit;
  }
}

add_action( 'template_redirect', 'labnol_blogger_template_redirect' );

function labnol_get_wordpress_url($blogger) {
  if ( preg_match('@^(?:https?://)?([^/]+)(.*)@i', $blogger, $url_parts) ) {
    $query = new WP_Query ( 
      array ( "meta_key" => "blogger_permalink", "meta_value" => $url_parts[2] ) );
    if ($query->have_posts()) { 
      $query->the_post();
      $url = get_permalink(); 
    } 
    wp_reset_postdata(); 
  } 
  return $url ? $url : home_url();
}

?>

Mở Blogger Dashboard và chọn Templates. Kéo xuống và chọn Revert to Classic Templates. Nhấn Revert to Classic Templates ở phía dưới một lần nữa để xác nhận.
Trong phần Edit template HTML, thay thế toàn bộ nội dung bên trong bằng đoạn mã dưới đây. Nhưng trước khi thực hiện, bạn thay thế thuthuatphanmem.net bằng địa chỉ của mình. Ví dụ địa chỉ trang web của bạn là example.com, hãy thay thế thuthuatphanmem.net bằng example.com

<html>
 <head>
  <title><$BlogPageTitle$></title>
  <script>
    <MainOrArchivePage>
      window.location.href="http://thuthuatphanmem.net/"
    </MainOrArchivePage>
    <Blogger><ItemPage>
      window.location.href="http://thuthuatphanmem.net/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>"
    </ItemPage></Blogger>
  </script>
   <MainPage>
    <link rel="canonical" href="http://thuthuatphanmem.net/" />
   </MainPage>
   <Blogger>
    <ItemPage>
     <link rel="canonical" href="http://thuthuatphanmem.net/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>" />
    </ItemPage>
   </Blogger>
 </head>
 <body>
  <MainOrArchivePage>
    <h1><a href="http://thuthuatphanmem.net/"><$BlogTitle$></a></h1>
  </MainOrArchivePage>
  <Blogger>
   <ItemPage>
    <h1><a href="http://thuthuatphanmem.net/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>"><$BlogItemTitle$></a></h1>
    <$BlogItemBody$>
   </ItemPage>
  </Blogger>
 </body>
</html>

Như vậy là gần xong rồi, hãy mở bất kỳ trang nào trong blog cũ, và nó sẽ chuyển hướng đến bài tương ứng ở WordPress.

Công cụ để chuyển nội dung của WordPress chỉ có thể chuyển các bài viết và bình luận từ Blogger về, nó không thể làm như vậy với các hình ảnh trong blog cũ. Nhưng như vậy cũng không sao, các URL hình ảnh vẫn được trỏ đến blogspot.com (nơi lưu trữ của nó) và vì vậy, bài viết của bạn vẫn có thể hiển thị đầy đủ.
Làm gì tiếp theo?

Khi blog mới của bạn đã chạy ổn định, bạn nên thêm trang web của bạn vào Google Webmaster, xác minh quyền sở hữu và gửi Sitemap chứa các đường link trong trang web mới của mình. Ngoài ra bạn có thể xem bài Một số điều nên làm sau khi cài đặt WordPress.

Chúc bạn thành công.
Nguồn tin:   


0 comments:

Post a Comment